Werkgebied

Onze loodgieters zijn actief in heel Friesland. Ons werkgebied beslaat dus de hele provincie. Klik jouw woonplaats (dorp of stad) om contact op te nemen. Alle plaatsen zijn gerangschikt op alfabetische volgorde.

A

B

 • Baaiduinen
 • Baard
 • Baarderburen (Baarderbuorren)
 • Baburen
 • Baijum (Baaium)
 • Bakhuizen (Bakhuzen)
 • Bakkeveen (Bakkefean)
 • Balk
 • Ballingbuur
 • Ballum
 • Bandsloot
 • Bantega (Bantegea)
 • Bargebek
 • Barrum
 • Bartlehiem
 • Beers (Bears)
 • Beetgum (Bitgum)
 • Beetgumermolen (Bitgummole)
 • Beetsterzwaag (Beetstersweach)
 • Bergum (Burgum)
 • Berlikum (Berltsum)
 • Bernsterburen
 • Birdaard (Burdaard)
 • Birnstum
 • Blauwhuis (Blauhûs)
 • Blauwverlaat (Blauforlaet)
 • Blesdijke
 • Blessum
 • Blija (Blije)
 • Boteburen (Boatebuorren)
 • Boelenslaan (Boelensloane)
 • Boer
 • Boijl (Boyl)
 • Boksum
 • Bollingawier (Bollingwier)
 • Bolsward (Boalsert)
 • Bonkwerd
 • Bontebok
 • Boornbergum (Boarnburgum)
 • Boornzwaag (Boarnsweach)
 • Boornzwaag (bij Balk)
 • Bornwird (Boarnwert)
 • Bornwirdhuizen (Boarnwerthuzen)
 • Boteburen
 • Bovenburen
 • Bozum (Boazum)
 • Brantgum
 • Breezanddijk (Breesândyk)
 • Britsum
 • Britswerd (Britswert)
 • Broek (De Broek)
 • Broeksterwoude (Broeksterwâld)
 • Brongerga (Brongergea)
 • Buitenpost (Bûtenpost)
 • Buitenstverlaat
 • Buren (Bueren)
 • Buren (Oosterzee)
 • Burgwerd (Burchwert)
 • Burum
 • Buweklooster (Bouwekleaster)

C

 • Commissiepolle
 • Cornjum (Koarnjum)
 • Cornwerd (Koarnwert)

D

 • Damwoude (Damwâld)
 • Dantumawoude (Dantumawâld)
 • De Blesse
 • De Blokken (Blokken)
 • De Hoeve
 • De Kampen
 • De Knijpe (De Knipe)
 • De Laatste Stuiver (De Léste Stuver)
 • De Rijp (De Ryp)
 • De Tike
 • De Valom (De Falom)
 • De Vlaren
 • De Veenhoop (De Feanhoop)
 • De Wilgen (De Wylgen)
 • Dedgum (Dedzjum)
 • Deersum (Dearsum)
 • Deinum
 • Delburen (Delbuorrren)
 • Delfstrahuizen (Dolsterhuzen)
 • Dijken (Diken)
 • Dijkshorne (Dykshoarne)
 • Dokkum
 • Dokkumer Nieuwe Zijlen (Dokkumer Nije Silen)
 • Domwier
 • Dongjum (Doanjum)
 • Doniaburen
 • Doniaga (Dunegea)
 • Donkerbroek
 • Draaisterhuizen
 • Drachten
 • Drachtstercompagnie (Drachtster Kompenije)
 • Drieboerehuizen (Trijeboerehuzen)
 • Driesum (Driezum)
 • Drogeham (Droegeham)
 • Dronrijp (Dronryp)

E

 • Echten (Ychten)
 • Echtenerbrug (Ychtenbrêge)
 • Edens (Iens)
 • Ee (Ie)
 • Eemswoude
 • Eernewoude (Earnewâld)
 • Eesterga (Jistergea)
 • Eestrum (Jistrum)
 • Egbertsgaasten
 • Eilanderbult (De Bult)
 • Elahuizen (Ealahuzen)
 • Elsloo
 • Engelum (Ingelum)
 • Engwerd
 • Engwier
 • Engwierum (Ingwierrum)
 • Exmorra (Eksmoarre)
 • Exmorrazijl (Eksmoardersyl)

F

 • Fatum
  Ferwerd (Ferwert) Provincievlag
  Ferwoude (Ferwâlde)
  Finkeburen (Finkebuorren)
  Finkum (Feinsum)
  Firdgum (Furdgum)

Flansum (Flânsum) Provincievlag
Fochteloo
Folgeren
Follega (Follegea)
Folsgare (Folsgeare)
Fons

Formerum (Formearum)
Foudgum
Franeker (Frjentsjer)
Friens
Frieschepalen (Fryske Peallen)

G

Gaast
Gaasten
Gaastmeer (De Gaastmar)
Galamadammen
Galhoeke
Garijp (Garyp) Provincievlag
Gauw (Gau)
Genum (Ginnum) Provincievlag
Gerkesklooster-Stroobos (Gerkeskleaster-Strobos)

Gersloot (Gersleat)
Giekerk (Gytsjerk) Provincievlag
Giekerkerhoek
Gietersebrug
Goënga (Goaiïngea)
Goëngahuizen (Goaiïngahuzen)
Goingarijp (Goaiïngaryp)
Gooium

Gorredijk (De Gordyk)
Goutum
Grauwe Kat
Greonterp
Groot Medhuizen
Grote wiske
Grouw (Grou) Provincievlag

H

Halfweg
Hallum
Hallumerhoek (Hallumerhoeke)
Hamshorn (Hamsherne)
Hantum
Hantumeruitburen (Hantumerútbuorren)
Hantumerhoeke
Hantumhuizen (Hantumhuzen)
Hardegarijp (Hurdegaryp) Provincievlag
Harich
Harkema (De Harkema)
Harkezijl
Harlingen (Harns)
Hartwerd (Hartwert)
Haskerdijken (Haskerdiken)
Haskerhorne (Haskerhoarne)
Hatsum
Haijum
Haule

Haulerwijk (Haulerwyk)
Hee
Heeg (Heech)
Heerenveen (It Hearrenfean)
Heide
It Heidenskip
Hemelum (Himmelum)
Hemert
Hemmemabuurt
Hempens (Himpens)
Hemrik (De Himrik)
Hemrikerverlaat (Himrikerferlaat)
Hennaard (Hinnaard) Provincievlag
Herbaijum (Hjerbeam)
Hiaure (De Lytse Jouwer)
Hichtum
Hidaard
Hieslum

Hijlaard (Hilaard) Provincievlag
Hijum
Hindeloopen (Hylpen)
Hitzum (Hitsum)
Hogebeintum (Hegebeintum) Provincievlag
Hoarne Provincievlag
Hollum
Holprijp
Holwerd (Holwert)
Hommerts (De Hommerts)
Hooibergen
Hoogzand (It Heechsân) Provincievlag
Hoorn
Hoornsterzwaag (Hoarnstersweach)
Hoptille
Hornsterburen
Horp
Houtigehage (De Houtigehage)
Huins (Húns) Provincievlag

I

Idaard (Idaerd) Provincievlag
Idsegahuizum (Skuzum)
Idserdaburen
Idskenhuizen (Jiskenhuzen)
Idzega (Idzegea)

IJlst (Drylts)
IJsbrechtum (Ysbrechtum) Provincievlag
Indijk (Wymbritseradeel) (Yndyk)
Indijk (Littenseradeel)
Indijk (Tietjerksteradeel)

Iniaheide
Irnsum (Jirnsum) Provincievlag
Itens
it Sûd
it Wytfean

J

Janssenstichting
Janum (Jannum) Provincievlag
Jellum
Jelsum
Jeth
Jislum

Jonkershuizen
Jonkersland (Jonkerslân) Provincievlag
Jorwerd (Jorwert) Provincievlag
Joure (De Jouwer)
Jousterp
Jouswerd

Jouswier
Jubbega derde sluis
Jubbega (Jobbegea)
Jubbega-Schurega (Jobbegea Skuorregea)
Jutrijp (Jutryp)

K

Kaard
Kampen
Katlijk (Ketlik)
Kerkeburen
Kettingwier
Kie
Kiesterzijl
Kimswerd (Kimswert)
Kingmatille
Kinnum (Kinum)
Kleine Gaastmeer
Kleinegeest (De Lytse Geast)
Klein Groningen

Kleine Wiske
Klein Medhuizen
Kleine Wieren
Kletterbuurt (Kletterbuorren)
Klooster Anjum (Kleaster Anjum)
Klooster-Lidlum (Kleaster-Lidlum)
Koehool
Kolderwolde (Kolderwâlde)
Kollum
Kollumerpomp
Kollumerzwaag (Kollumersweach)
Kooihuizen
Kooisloot

Kooiplaats
Kootstertille (Koatstertille)
Kornwerderzand (Koarnwertersân)
Kortehemmen (Koartehimmen)
Kortwoude (Koartwâld)
Kortezwaag
Koudehuizum
Koudum
Koufurderrige
Koüm
Kubaard (Kûbaard)
Kuikhorne (Kûkherne)

L

Laad en Zaad
Laakwerd
Laaxum (Laaksum) Provincievlag
Landerum
Langedijke
Langelille
Langezwaag (Langsweagen)
Langweer (Langwar)
Leeuwarden (Ljouwert)
Legemeer (Legemar)

Lekkerterp
Lekkum
Lemmer (De Lemmer)
Lichtaard
Lies
Lytshuzen
Lioessens (Ljussens)
Lions (Leons) Provincievlag
Lippenhuizen (Lippenhuzen)
Littenserburen (Littenserbuorren)

Loënga (Loiïngea)
Lollum
Longerhouw (Longerhou)
Luchtenveld
Luinjeberd (Lúnbert)
Lutjelollum
Lutkepost (Lytsepost)
Lutkewierum (Lytsewierrum) Provincievlag
Luxterhoek
Luxwoude (Lúkswâld)

M

Maemert
Makkinga (Makkingea)
Makkum
Mantgum
Marrum
Marssum(Marsum) Provincievlag
Meilahuizen
Menaldum (Menaam) Provincievlag
Metslawier (Mitselwier)
Middelburen (Middelbuorren)

Midlum (Mullum)
Midsburen (Midsbuorren)
Midsland
Midsland aan Zee
Midsland-Noord
Miedum (Franekeradeel)
Miedum (Leeuwarden)
Mildam (Mildaam)
Minnertsga (Minnertsgea)

Mirns (Murns)
Moddergat
Molenend (Mûnein) Provincievlag
Molkwerum (Molkwar)
Morra (Moarra)
Moskou
Munnekeburen (Munnikebuorren)
Munnekezijl
Murmerwoude

N

Naarderburen
Nes (Ameland)
Nes (Boornsterhem)
Nes (Dongeradeel)
Niawier (Nijewier)
Nieuw Buren
Nieuwebildtdijk
Nieuwebildtzijl
Nieuwebrug (Nijebrêge)
Nieuwehorne (Nijhoarne)

Nieuweschoot (Nijskoat)
Nieuwe Vaart
Nij Altoenae
Nij Beets Provincievlag
Nijeberkoop
Nijega (Nyegea)
Nijehaske
Nijeholtpade
Nijeholtwolde
Nijelamer

Nijemirdum (Nijemardum)
Nijetrijne
Nijezijl
Nijhuizum (Nijhuzum)
Nijklaester
Nijland (Nijlân)
Noardermar
Noordbergum (Noardburgum) Provincievlag
Noordwolde

O

Oenkerk (Oentsjerk) Provincievlag
Offingawier (Offenwier)
Oldeberkoop
Oldeboorn (Aldeboarn) Provincievlag
Oldeholtpade
Oldeholtwolde
Oldelamer
Oldeouwer (Alde Ouwer)
Oldetrijne
Olterterp
Oosterbierum (Easterbierrum)
Oosterend (Littenseradeel) (Easterein) Provincievlag
Oosterend (Terschelling) (Aasterein)
Oosterlittens (Easterlittens) Provincievlag
Oostermeer (Eastermar) Provincievlag

Oosternijkerk (Easternijtsjerk)
Oosterstreek
Oosterwierum (Easterwierrum) Provincievlag
Oosterwolde (Easterwâlde)
Oosterzee (Eastersee)
Oosterzee-Buren (Eastersee-Buorren)
Oosthem (Easthim)
Oostmahorn (De Skâns)
Oostrum (Eastrum)
Oost-Vlieland
Oostwoude
Opeinde (De Pein)
Ophuis (Ophûs)
Oppenhuizen (Toppenhuzen)
Oranjewoud (Oranjewâld)

Oude Leije (Aldeleie)
Oude Schouw (Aldskou) Provincievlag
Oude Terp (Ald Terp)
Oudebildtzijl (Ouwe-Syl)
Oudega (Gaasterland-Sloten) (Aldegea)
Oudega (Smallingerland) (Aldegea)
Oudega (Wymbritseradeel) (Aldegea)
Oudehaske (Aldehaske)
Oudehorne (Aldhoarne)
Oudemirdum (Aldemardum)
Oudeschoot (Aldskoat)
Oudkerk (Aldtsjerk) Provincievlag
Oudwoude (Aldwâld)
Ouwsterhaule (Ousterhaule)
Ouwster-Nijega (Ousternijegea)

P

Paesens (Peazens)
Parrega (Parregea)
Peins

Peperga
Petersburg
Piaam

Pietersbierum (Pitersbierrum)
Pingjum (Penjum)
Poppingawier (Poppenwier) Provincievlag

Q

Quatrebras

R

Raard
Rauwerd (Raerd) Provincievlag
Ravenswoud
Reidswal (Reidswâl)
Reitsum
Ried (Rie)
Rien
Rijperkerk (Ryptsjerk) Provincievlag

Rijs (Riis)
Rijtseterp
Rinsumageest (Rinsumageast) Provincievlag
Ritsumazijl (Ritsumasyl) Provincievlag
Rohel (Achtkarspelen) (Reahel)
Rohel (Scharsterland) (Reahel)
Roodhuis (Reahûs) Provincievlag
Roodeschuur (Reaskuorre)

Roodkerk (Readtsjerk) Provincievlag
Roordahuizum (Reduzum) Provincievlag
Roptazijl (Roptasyl)
Rotstergaast
Rotsterhaule
Rottevalle (Rottefalle)
Rottum
Ruigahuizen (Rûgehuzen)

S

Sandfirden (Sânfurd)
Schalsum (Skalsum)
Scharneburen
Scharl (Skarl)
Scharnegoutum (Skearnegoutum)
Scharsterbrug (Skarsterbrêge)
Scherpenzeel
Schettens (Skettens)
Schiermonnikoog
Schillaard
Schingen (Skingen) Provincievlag
Schoterzijl
Schraard (Skraard)
Schrins (Skrins) Provincievlag
Schuilenburg (Skûlenboarch) Provincievlag
Selmien
Sexbierum (Seisbierrum)

Siegerswoude (Opsterland) (Sigerswâld)
Siegerswoude (Tietjerksteradeel) (Sigerswâld)
Sijbrandaburen (Sibrandabuorren) Provincievlag
Sijbrandahuis (Sibrandahûs) Provincievlag
Sint Nicolaasga (Sint Nyk)
Sint Annaparochie (Sint Anne)
Sint-Jacobiparochie (Sint Jabik)
Sintjohannesga (Sint Jânsgea)
Slappeterp Provincievlag
Slijkenburg
Sloten (Sleat)
Smalle Ee (Smelle Ie)
Smallebrugge (Smelbrêge)
Snakkerburen (Snakkerbuorren)
Sneek (Snits)
Snikzwaag (Sniksweach)
Sondel

Sonnega
Spanga
Spannenburg
Spannum
Spitsendijk
Stavoren (Starum)
Steggerda
Stiens
Striep (Stryp)
Stroobos
Suameer (Sumar) Provincievlag
Suawoude (Suwâld) Provincievlag
Sumarreheide Provincievlag
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Surhuizum (Surhuzem)
Surhuizumer Mieden (Surhuzumer Mieden)
Swichum

T

Tacozijl
Tallum
Teerd (Teard)
Teijeburen
Teerns (Tearns)
Teetlum (Teatlum)
Ter Idzard
Terband (Terbant)
Tergracht (Tergrêft) Provincievlag
Terhorne (Terherne) Provincievlag
Terkaple
Ternaard

Teroele
Terwispel
Terzool (Tersoal) Provincievlag
Tibma (De Tibben)
Tichelwerk (Tichelwurk) Provincievlag
Truerd (Truerd)
Tietjerk (Tytsjerk) Provincievlag
Tijnje (De Tynje)
Tirns (Turns)
Tjalhuizum (Tsjalhuzum)
Tjalleberd (Tsjalbert)

Tjeintgum (Tsjeintgum)
Tjerkgaast (Tsjerkgaast)
Tjerkwerd (Tsjerkwert)
Tolsum
Triemen (De Trieme)
Trophorne
Tritzum
Twijzel (Twizel)
Twijzelerheide (Twizelerheide)
Tzum (Tsjom)
Tzummarum (Tsjummearum)

U

Uilesprong (De Ulesprong)
Uitwellingerga (Twellingea)
Ureterp (Oerterp)
Ureterp aan de Vaart (Oerterp oan de Feart)

V

Vaardeburen
Veenklooster (Feankleaster)
Veenwouden (Feanwâlden) Provincievlag
Veenwoudsterwal (Feanwâldsterwâl)
Vegelinsoord (Vegelinsoard)
Veldburen (Fjildbuorren)

Veneburen
Vierhuis (Fjouwerhûs)
Vierhuizen (Wonseradeel)
Vijfhuizen (Achtkarspelen)
Vijfhuizen (Dongeradeel)
Vijfhuizen (Ferwerderadeel)

Vijfhuizen (Opsterland)
Vinkega
Visbuurt (Fiskbuorren)
Vosseburen
Vrouwbuurtstermolen (Buerstermûne)
Vrouwenparochie (Froubuurt)

W

Waaxens (Dongeradeel) (Waaksens)
Waaxens (Littenseradeel) (Waaksens) Provincievlag
Wanswerd (Wânswert) Provincievlag
Warfstermolen (Warfstermûne) Provincievlag
Warga (Wergea) Provincievlag
Warns
Warstiens
Wartena (Warten) Provincievlag
Waskemeer (Waskemar) Provincievlag
Weidum
Welsrijp (Wjelsryp) Provincievlag
Welgelegen
West aan Zee

Westergeest (Westergeast)
Westernijkerk (Westernijtsjerk) Provincievlag
Westhem (Westhim)
Westhoek
West-Terschelling
Wetsens
Wier Provincievlag
Wierum
Wieuwerd (Wiuwert) Provincievlag
Wijckel (Wikel)
Wijnaldum (Winaem)
Wijnjeterpverlaat (Weinterpferlaat)
Wijnjewoude (Wynjewâld)

Wijns (Wyns) Provincievlag
Winsum
Wirdum (Wurdum)
Witmarsum (Wytmarsum)
Witveen (Wytfean) Provincievlag
Wolsum
Wolvega (Wolvegea) Provincievlag
Wommels
Wons (Wûns)
Workum (Warkum)
Woudsend (Wâldsein)
Wouterswoude (Wâlterswâld) Provincievlag
Wijtgaard (Wytgaard) Provincievlag

X
Y

Ypecolsga (Ypekolsgea)

Z

Zandbulten
Zandhuizen (Sânhuzen)Provincievlag
Zurich (Surch)

Zwaagwesteinde (De Westereen)Provincievlag
Zwagerbosch (Sweagerbosk)

Zwarte Haan
Zweins (Sweins)